TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus
  Telelääketiede

+   Yleistä

+   Historiaa

+   Sovelluksia

+   Tekniikasta

+   Linkkejä ja viitteet


Teletekniikan harjoitustyö s/2000_

------------------------------------
Jantunen Peter, 48132F
Sisältö, kuvitus
------------------------------------

Jussila Ville, 48140R
Ulkoasu, HTML, validointi
------------------------------------

With Matias, 48363K
Sisältö, HTML
------------------------------------

Valid HTML 4.0!
Valid CSS!

  

Johdatus

Ihmiset, jotka asuvat harvaanasutuilla seuduilla tarvitsevat laadukasta hoitoa. Kalliita laitteita ei kuitenkaan ole varaa hankkia jokaiseen terveyskeskukseen. Lisäksi suurin osa erikoislääkäreistä asuu suurissa asutuskeskuksissa. Nämä seikat saattavat johtaa tilanteeseen, jossa ihmiset saavat eriarvoista hoitoa.

Mitä telelääketiede on?

Telelääketiede määritellään yleisesti sähköisen lääketieteellisen informaation siirroksi paikasta toiseen. Tämä voi olla kuvia, videota, ääntä sekä potilastietoja. Tiedonsiirto voi tapahtua monien televiestintäjärjestelmien avulla, kuten perinteisten puhelinlinjojen avulla, ISDN:llä tai laajakaistaverkkojen avulla. Telelääketieteen sovellusten joukko on hyvin suuri ja kasvava. Sovelluksia ovat muun muassa dermatologia, onkologia, radiologia, kirurgia ja psykiatria.

Telelääketieteen etuja

  • Telelääketieteen avulla voidaan saavuttaa huomattavaa ajan- sekä rahansäästöä potilaiden hoidossa ja kustannuksissa
  • Lääketieteellisiä kuvia voidaan lähettää pitkänkin matkan päähän, esimerkiksi ulkomaille erikoislääkärin tarkasteltavaksi. Täten hoidon laatu paranee huomattavasti.
  • Uudenlainen kansainvälinen lääketieteellinen tutkimus tulee mahdolliseksi, kun terveyskeskukset ympäri maailman voivat joka potilastietoja ja tutkimustietoa sujuvammin keskenään.
  • Lääketieteen opetus kehittyy uudelle tasolle, kun sairaalat ja koulut voivat olla uuden tekniikan avulla paremmassa yhteistyössä.

Telelääketieteen haittapuolia

  • Yhteiset standardit ovat onnistuneen tiedonsiirron välttämätön edellytys. Laitetoimittajat eivät aina ole kovinkaan halukkaita oman laitteistonsa muuttamiseen yhteensopivaksi. Kuvansiirrossa erääksi standardiksi on muodostumassa DICOM, mutta tämäkään standardi ei ole ongelmaton, koska vieläkin eräät osat tiedosta ovat laitespesifejä: kuvansiirto ehkä vielä onnistuu, mutta oheistiedon siirrossa voi olla ongelmia. Verkon yleisin ongelma on muutenkin tietoturvallisuus, joka on lääketieteen saralla erityisen tärkeää. Esimerkiksi potilaan henkilökohtaiset tiedot eivät saa joutua ulkopuolisten käsiin.
  • Jotta telelääketiedettä voidaan kokonaisvaltaisesti hyödyntää tarvitaan tietotekniikan perustaitojen omaksumista sairaalaan sisällä. Tässä voi tulla ongelmaksi se, löytyykö riittävästi resursseja järjestää koulutusta. Henkilökunnalla on suuret työpaineet jo muutenkin ja tällöin into ylimääräisiin atk-opintoihin voi olla aika vähissä. Siksi pitäkin olla jokin telelääketieteeseen perehtynyt taho joka voisi ottaa vastuun alan kehittämisestä
  Päivitetty 21-11-2000

Tämä sivu on tehty Teletekniikan perusteet -kurssin harjoitustyönä.
Sivua on viimeksi päivitetty 05.12.2000 21:09
URL: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s00/tyot/58/index.shtml