TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus
   
 
VER K ONHALLINTA      
       

 


Johdanto
SNMP
MIB
Esimerkki
Viitteet
 

Johdanto

Sen lisäksi, että erilaiset tietoverkot tarjoavat erilaisia palveluita ja protokollia, jotka kuljettavat erilaista dataa, tarvitaan myös palveluita ja protokollia joiden avulla verkon ylläpitäjät voivat etsiä virheitä ja kontrolloida verkkoa (esimerkiksi reititystä tai verkon laitteistojen toimintaa). Tällaista toimintaa kutsutaan verkonvalvonnaksi. [1]

Verkonhallinnan merkitystä osana toimivia tietoverkkoja korostaa tietoverkkojen kehityksessä havaittavissa olevat kaksi kehityssuuntaa [2]:

1. Verkkojen kompleksisuus ja moninaisuus lisääntyy, kun verkot kasvavat ja muodostuvat yhä moninaisimmista eri valmistajien valmistamista laitteista. Tämä vuoksi verkoissa on yksinkertaisesti enemmän palasia, joissa jotain voi mennä pieleen.
2. Verkon ja sen tarjoamien palveluiden merkitys yrityksille ja yhteisöille kasvaa jatkuvasti. Esimerkiksi jo nykyisellään usean yrityksen toiminta halvaantuu melkein kokonaan jos yrityksen tietoverkko on poissa käytöstä.

Kun tietoverkon koko ylittää muutaman laitteen rajan, on verkonhallinnan pelkästään ihmisvoimin tehotonta ja hankalaa. Tällöin tarvitaan automatisoituja hallintatyökaluja. Etenkin jos verkko koostuu useiden valmistajien valmistamista ja muutenkin erityyppisistä laitteista automatisoitujen ja standardoitujen työkalujen merkitys kasvaa. Näiden tarpeiden ratkaisemiseksi on meneillään kaksi eri standardointiprojektia.

1. SNMP (Simple Network Management Protocol) on nykyinen de facto -standardi TCP/IP-pohjaisten verkkojen verkonhallintaan. Sen ensimmäinen versio hyväksyttiin 1989, jolloin sitä pidettiin yleisesti tilapäisenä verkonhallintaprotokollana, joka otettiin käyttöön vain väliaikaisesti, kunnes suuremmat ja paremmat verkonhallintaprotokollat (kuten CMIP) otettaisiin käyttöön. SNMP on joukko verkon hallinnan standardeja; siihen kuuluu protokolla, tietokannan rakenteen kuvaus ja joukko tieto-olioita. [2], [3]

2. CMIP (Common Management Information Protocol) on osa ISO:n OSI-järjestelmänhallintaa. OSI-järjestelmänhallinta on laaja ja monimutkainen joukko standardeja, jotka määrittelevät joukon yleiskäyttöisiä verkonhallintasovelluksia, hallintapalvelun ja -protokollan, tietokannan rakenteen kuvauksen sekä joukon tieto-olioita. [2]

Tässä työssä keskitytään erityisesti SNMP:n avulla tapahtuvaan verkonhallintaan.

Verkonhallinnan vaatimuksia

Verkonhallinnalle voidaan asettaan useita vaatimuksia riippuen siitä, mistä näkökulmasta verkonhallintaa ajattelee. Käyttäjien näkökulmasta katsottuna vaatimukset ovat erilaiset kuin verkon ylläpitäjän tarpeet verkon hallinnalle. ITU-T onkin jakanut suosituksessa X.700 verkonhallinnan ja sille asetettavat vaatimukset viiteen eri kategoriaan [4]:

1. Vikojen hallinta (Fault management)
2. Käytön hallinta (Accounting management)
3. Kokoonpanon hallinta (Configuration management)
4. Suorituskyvyn hallinta (Performance management)
5. Turvallisuuden hallinta (Security management)

Vikojen hallinta

Vikojen hallinnan avulla verkon ylläpitäjän täytyy pystyä paikallistamaan täsmällisesti, missä vika on ja mitkä ovat sen vaikutuksen verkkoon ja sen palveluihin, eristämään muu verkko vian aiheuttamilta häiriöiltä, muutattamaan verkkoa siten, että minimoidaan vaikutukset verkon toimintaan ilman vikaantunutta komponenttia sekä korjaamaan tai vaihtamaan vikaantuneet komponentit verkon palauttamiseksi alkuperäiseen tilaansa. Lisäksi verkon ylläpitäjä tarvitsee tietoa myös siitä, että verkko toimii normaalisti esimerkiksi verkkoa häirinneen ongelman ratkettua [2]

Käytön hallinta

Verkon ylläpitäjälle on hyvin tärkeätä pystyä seuraamaan verkon resurssien käyttöä käyttäjä- tai käyttäjäryhmätasolla. Tietoa tarvitaan esimerkiksi laskutukseen, verkon käytön tehokkuuden varmistamiseen sekä verkon laajennusten ja parannusten suunnitteluun. Ylläpitäjän on kyettävä määrittelemään, mitä tietoa kerätään, mistä sitä kerätään ja kuinka usein tieto kootaan yhteen. Samoin on kyettävä määrittelemään, miten koottu tieto analysoidaan ja mahdollinen laskutus suoritetaan. [2], [4]

Käytön hallinnan ensisijainen etu on sen tarjoamassa mahdollisuudessa seurata verkon resurssien todellista käyttöä. Näin siitä saadaan informaatiota, jota tarvitaan verkkoon suunnattavien investointien kohdistamisessa oikeisiin paikkoihin. Verkon laajentamista suunniteltaessa on tärkeätä tietää, mitä yhteyksiä ja palveluita todellisuudessa käytetään ja tarvitaan. [2]

Kokoonpanon hallinta

Kokoonpanon hallinnan tehtävänä on alustaa verkko, tarvittaessa käynnistää ja sammuttaa verkko tai sen osa hallitusti sekä verkon tai sen osien uudelleenkonfigurointi, joka on erityisen tärkeä viasta toipumisen yhteydessä. Lisäksi kokoonpanon hallinnan tehtävänä on pitää yllä verkon osien konfigurointitietoja ja seurata muutoksia niissä. [4]

Ensisijainen etu kokoonpanon hallinnassa on mahdollisuus muuttaa verkon loogista rakennetta. Esimerkiksi ongelmatilanteissa on usein tarpeen muuttaa reititystä niin, ettei vikaantunut laite aiheuta häiriöitä verkon toimiviin osiin. Laajoissa verkoissa on tarpeen tietää, mitä laitteita niissä on ja mitkä ohjelmistoversiot kyseisissä laitteissa on. [2]

Suorituskyvyn hallinta

Tietokoneverkon suorituskyvyn hallinnan avulla verkon ylläpitäjä pystyy keräämään ja analysoimaan verkon suorituskykyä. Näiden analyysien pohjalta voidaan arvioida esimerkiksi onko järjestelmän välityskyky tarvittavalla tasolla tai ovatko palveluiden vasteajat niille asetettujen vaatimusten mukaisia tai esiintyykö joissain verkon kohdassa pullonkauloja. Tämän lisäksi suorituskyvyn hallinnan täytyy tarjota välineet verkon suorituskyvyn hienosäätöön. [4]

Verkon ylläpitäjät tarvitsevat tilastoja suorituskyvystä voidakseen suunnitella, hallita ja ylläpitää laajoja verkkoja. Suorituskykytilastoja voidaan käyttää mahdollisten pullonkaulojen havaitsemiseen. Tällöin voidaan suorittaa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, ennen kuin pullonkauloista on haittaa loppukäyttäjille. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi reititystietojen muuttaminen tai liikenteen hajauttaminen ruuhka-aikoina tai havaittaessa voimakkaasti kasvavaa liikennettä jollain verkon alueella. [2]

Suorituskyvyn hallinnan tuomat edut ovat hyvin pitkälle samat kuin käytön hallinnassa. Suorituskyvyn hallinta keskittyy kuitenkin enemmän itse verkon ja laitteiden suorituskykyyn kuin palveluiden käytön seurantaan. Suorituskyvyn hallinta tarjoaa informaatiota eri laitteiden käyttöasteesta. Käytön hallinnan avulla voidaan päättää onko palvelujen kannalta tarpeen ryhtyä äärirajoilla toimivien resurssien laajentamiseen. [2]

Turvallisuuden hallinta

Turvallisuuden hallinta on verkkoon ja siihen liitettyihin laitteisiin pääsyn seurantaa ja kontrollointia, sekä pääsyä siihen tietoon, jota on kerätty verkon laitteista osana verkonhallintaa. Erilaiset lokeihin kerätyt tiedot ovat tärkeä osa turvallisuuden hallintaa. Siksi turvallisuuden hallinta onkin suurelta osalta lokien keräämistä, tallennusta ja analysointia. Turvallisuuden hallinta osana verkonhallintaa ei siis tarkoita tietokonejärjestelmien sisäistä käyttäjien ja käyttäjäryhmien oikeuksien määrittelyä. Turvallisuuden hallinta keskittyy siihen kenellä, ja mistä on oikeus päästä käsiksi eri laitteisiin ja niistä saataviin palveluihin. [2]

 

   
     

 

Tämä sivu on tehty Teletekniikan perusteet -kurssin harjoitustyönä.
Sivua on viimeksi päivitetty 08.12.2000 11:03
URL: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s00/tyot/47/index.shtml