TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus
Virheenkorjaus


Johdanto

Virheiden Havaitseminen

Virheiden Korjaus
••Uudelleenlähetys
••Stop and wait ARQ
••Go back N ARQ
••Selective Reject ARQ
••Suora virhenkorjaus
••Lohkokoodit

Lähtetiedot ja linkit

Tekijät ja työnjako
VIRHEIDEN KORJAUS
   Kun virhe on havaittu, se täytyy korjata mikäli se on mahdollista. Virheiden korjaukseen on olemassa useita menetelmiä. Virheiden korjausmenetelmät voidaan kuitenkin jakaa kahteen ryhmään: uudelleenlähetys (retransmission) ja suora virheenkorjaus (forward error correction).
Uudelleenlähetys
   Uudelleenlähetys on yksinkertainen, halpa, tehokas ja yleisesti käytetty virheenkorjausmenetelmä. Uudelleenlähetyksessä on käytännössä kyse siitä, että vastaanottaja virheen havaittuaan pyytää lähettäjää lähettämään virheen sisältäneen viestin uudelleen niin kauan kunnes viesti on tullut virheettä perille. Uudelleenlähetys on hyvä ratkaisu virheenkorjaukseen silloin, kun alkuperäisestä tiedosta ei ole selkeää käsitystä. Menetelmä toimii myös silloin, kun lähettäjä ylikuormittaa vastaanottajaa, jolloin osa viesteistä voi hukkua.

    Uudelleenlähetysmenetelmistä käytetään usein myös ilmaisua Automatic Repeat reQuest (ARQ). ARQ mentelmät voidaan toteuttaa useilla tavoilla. Seuraavassa esitetään yleisiä periaatteita kuinka ARQ voidaan toteuttaa.

Stop And Wait ARQ

    Stop And Wait ARQ:ssa lähettäjä odottaa jokaisen lähetetyn viestin jälkeen vastaanottajan vaustausta. Vastaanottaja lähettään kuittauksen (acknowledgment, ACK), jos viesti tuli perille virheettä, tai negatiivisen kuittauksen (negative acknowledgment, NAK) virheellisen viestin tapauksessa. Jos vastaus on NAK, lähettäjä lähettää viestin uudelleen. Uudelleen lähetys tapahtuu myös, jos kuittausta ei saada jonkin ajan kuluessa. Muutoin lähettäjä siirtyy seuraavaan viestiin.

    Stop And Wait ARQ on yksinkertainen menetelmä ja helppo toteuttaa, mutta sen ongelma on tehottomuus.

Go Back N ARQ

    Tässä menetelmässä lähettäjä lähettää viestejä odottamatta vastausta jokaisesta viestistä erikseen. Vastaanottaja tulkitsee viestit ja lähettää ACK:n kyseisestä viestistä, jos se saapui perille ongelmitta. Jos taas viestissä oli virhe tai sitä seuraava viesti saapui ensin, lähettää vastaanottaja NAC:n ja hylkää kaikki virheellisen viestin jälkeet saapuneet viestit. Lähettäjä NAC:n saatuaan lähettää virheellisen viestin uudelleen ja myös kaikki sen jälkeen jo kertaalleen lähetetyt viestit.

    Tällä menetelmällä päästään huomattavasti parempaan tehokkuuteen kuin Stop And Wait ARQ:ssa ja se onkin yleisesti käytetty mentelmä.

Selective Reject ARQ

    Selective Reject ARQ on samantapainen mentelmä kuin Go Back N ARQ, mutta siinä lähetetään uudelleen vain vialliset viestit. Tällä päästään parempaan tehokkuuteen, mutta sen toteutus on huomattavasti monimutkaisempaa kuin Go Back N ARQ:n ja se asettaa laitteistolle enemmän vaatimuksia. Go Back N ARQ onkin siten huomattavasti enemmän käytetty mentelmä.
Suora virheenkorjaus
    Joissakin tapauksissa ei tiedon uudelleenlähetys tule kysymykseen esimerkiksi reaaliaika vaatimusten vuoksi. Tällöin vastaanottajan on tavalla tai toisella määritettävä mikä viestin oikea sisältö on. Jotta virhetapaukset voidaan korjata, on lähettävään tietoon sisällytettävä ylimääräistä tietoa. Nämä ylimääräiset bitit ovat useimmiten myös osa virheen tunnistusta.

    Mitä enemmän korjaustietoa viestiin laitetaan, sitä paremmin virheet voidaan periaatteessa korjata. Mutta liika lisäys tuo enemmän herkkyyttä häiriöille ja vähentää tehokkuutta ja siten virheiden todennäköisyys kasvaa. Tämän vuoksi korjattavien virheiden määrä on rajoittunut.

Lohkokoodit  (Block codes)

    Suoran virheenkorjauksen menetelmien perustana ovat niin sanotut lohkokoodit (block codes) ja niiden eri variaatitot. Lohkokoodien ideana on, että lähetettävä data (viesti, paketti) jaetaan k:n bitin kokoisiin osiin. Nämä lohkot syötetään kooderiin, joka muuttaa ne n-bitin kokoisiksi, siten että jokaiselle erilaiselle k :n bitin pituiselle jonolle on olemassa vain yksi n -bitin jono. Tämä voidaan ilmaista (n,k) lohkokoodina. Esimerkiksi (15,11) lohkokoodi tarkoittaa 15 bitin koodisanaa, johon lisätään 4 bittiä tarkistusinformaatiota.

    Vastaanottaja päässä koodisanoille lasketaan tarkistusbitit uudelleen ja verrataan niitä vastaanotettuihin. Jos eroja ilmenee, vastaanottaja päättelee todennäköisimmän vastineen virheelliselle koodisanalle. Mikäli päättelyä ei voi suorittaa, voi vastaanottaja pyytää uudelleen lähetystä.

    Lohkokoodien variaatioista mainittakoon Cyclic koodit ja Reed - Salomon koodit, joita voidaan käyttää myös tallenteiden tiedon korjaamiseen, esimerkiksi CD-levyjen ja kovalevyjen virheen korjaus perustuu Reed -Salomon koodeihin.

Tämä sivu on tehty Teletekniikan perusteet -kurssin harjoitustyönä.
Sivua on viimeksi päivitetty 28.11.2000 13:35
URL: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s00/tyot/32/korjaus.shtml