TKK | Tietoverkkolaboratorio | Julkaisut

Marko Luoma
ATM kytkentälaitteiden suorituskyvyn mittaus

Diplomityö, TKK / Sähkötekniikan osasto, 1996
Oppiaine: Teletekniikka (S-38)
Valvoja: Rahko, Kauko

Työ PDF-muodossa. The work in PDF format.

Diplomityön tiivistelmä

Tämä tutkimus on käsittelee ATM-kytkentälaitteiden suorituskykyä ja rakennetta lähinnä mittausten pohjalta. Samalla esitetään kriteerejä ATM-mittalaitteelle, jota käytetään liikennemittauksiin ja liikenneteoreettisten ongelmien tutkimiseen sekä selostetaan käytettyä mittausympäristöä ja laitteistoa.

ATM ja ATM-mittaukset ovat suhteellisen uusi aluevaltaus tietoliikennetekniikassa. ATM-mittauksia on tehty tuotekehitys- ja tutkimusmielessä hyvin kapealla alueella. Tämä johtuu siitä, että ATM-liikenteelle ei ole kattavaa kuvausta ja siten mitattavat asiat ovat keskittyneet ei liikennekriittisiin ongelmiin. Mittauksia, joilla pyritään arvioimaan kytkentälaitteiden suorituskykyä, on tehty muutamissa laboratorioissa maailmalla. Mittaukset ovat kuitenkin keskittyneet teoreettisten tulosten verifiointiin tai spesifisten ongelmien ratkomiseen edellä mainituista syistä johtuen. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan suorituskykyyn vaikuttavia tekijöitä sekä joitakin näistä esitetään mittausten kautta.

ATM-kytkentälaitteen suorituskyvyn mittauksista esitellään informaation siirtoon liittyvien parametrien mittauksiin käytettävät mittauskytkennät ja esimerkkitulokset. Suorituskykyyn vaikuttavia tekijöitä tarkastellaan seuraavilta näkökulmilta: siirtoviive, parametrivalvonta ja puskurointi. Mittauskytkennät ovat yksinkertaisia, luonteeltaan yleispäteviä ja tarkoitettuja antamaan perusnäkemys lähestymistapaan.

Yhteenvetona mittaustuloksista voidaan sanoa, että käytetty laitteisto vastasi ennakko-odotuksia. Tulokset kytkentäviiveen mittauksista olivat ehkä odotettua paremmat. Liikenteen hallinnan mittaukset osoittivat, että liikenteen käyttäytymistä ja sen mallintamista mittalaitteelle sopivaan muotoon tulee kehittää. Mittaukset olisivat vaatineet huomattavasti moninaisempia lähestymistapoja kuin käytetty puhdas on/off -lähde. Toisaalta usean on/off-lähteen superpositio mallintaa ehkä parhaiten ATM-liikenteen fraktaalista käytöstä, tätä superpositioliikennettä olisi ollut syytä tarkastella virtuualiväylän parametrivalvonnalla.
Avainsanat: ATM, B-ISDN, Liikennemittaus, Suorituskyky, UPC


Performance measurements of ATM switching systems

Abstract of the Master's Thesis

This thesis is review of the ATM switching systems and their performance. Other as valuable topic as the performance analysis is verification and requirements of the ATM measurement systems. Some criteria for the unit which is used for the traffic analysis is presented.

ATM and ATM measurements are rather new area in the telecommunications technology. So far ATM measurements have been apcomblished as a part of product development. This has lead the view to the very narrow area of ATM measurements. This largely due to the fact that there is no clear picture about the ATM traffic and how to model and implement it to the measurement tools. There have been some performance tests between different ATM switching systems but their perspective have been more or less in the area of data communications. This thesis tries to give larger perspective to the problem we are dealing with the traffic management and performance.

From the performance measurements, parameters which have relation to the information transfer are presented and respective ways to measure them. Parameters considered here are transfer delay, usage parameter control and buffering. Measurements have been done in manner that they give short insight to the idea.
Keywords: ATM, B-ISDN, Traffic Measurement, Performance, UPC


Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.

Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 04.12.1997 11:46.
URI: http://www.netlab.tkk.fi/julkaisut/tyot/diplomityot/693/index.shtml
[ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Julkaisut ]