TKK | Tietoverkkolaboratorio | Julkaisut

Juuso Lehtinen: Design and Implementation of Mobile Peer-to-Peer Application


The work in PDF format.
Date: January 15, 2006
Pages: xii + 102
Department: Department of Electrical and Communications Engineering
Professorship: S-38 Data Communications
Supervisor: Professor Raimo Kantola
Instructor: Nicklas Beijar, Lic.Sc.(Tech.)

Abstract of Master's Thesis

Since the beginning of the decade, a dominant part of Internet traffic has been generated by various Peer-to-Peer (P2P) applications. According to some studies, even 80% of Internet traffic in the subscriber networks is peer-to-peer. Indeed, the peer-to-peer networking has established itself as the killer application of the decade.

As the mobile phones are getting more network bandwidth, processing power, and storage capacity, the mobile phone users are starting to lust after the services that have been traditionally available only in the fixed networks; one of these services is the peer-to-peer file sharing.

The main objective of this thesis was to find out how a mobile peer-to-peer file sharing application could be implemented using the Session Initiation Protocol (SIP) as the underlying signaling protocol. The feasibility of the concept was evaluated by measuring the message sizes, signaling delays and transmission bandwidth in the network.

The thesis is divided into two parts. First, in the literature part we review the work done on the peer-to-peer networking, and discuss special requirements posed by the mobile networks. Then, in the second part we present our implementation of a mobile peer-to-peer software on Nokia Series 60 platform and measure its performance.

The key findings of the study are that the current mobile terminals and networks are ready for peer-to-peer applications. The performance of the software is more than sufficient in the user perspective; there are no noticeable delays in the software use and the download speeds are adequate for downloads of a few megabytes.

Keywords: mobile peer-to-peer, file sharing, session initiation protocol, Symbian

Juuso Lehtinen: Mobiilivertaisverkkosovelluksen suunnittelu ja toteutus

Diplomityön tiivistelmä

Vuosikymmenen alusta saakka suurin osa Internet liikenteestä on ollut vertaisverkkojen aiheuttamaa. Joidenkin tutkimusten mukaan jopa 80% kaikesta tilaajaverkkojen Internet liikenteestä on vertaisverkkoliikennettä. Voidaankin sanoa, että vertaisverkkoohjelmistot ovat tämän vuosikymmenen kuumimpia Internet-sovelluksia.

Sitä mukaa kun matkapuhelimet saavat lisää verkkokapasiteettia, laskentatehoa ja tallennustilaa, alkavat matkapuhelimien käyttäjät haluta puhelimiinsa palveluita, jotka ovat olleet perinteisesti saatavilla vain kiinteässä verkossa. Yksi näistä palveluista on vertaisverkkoihin perustuva tiedostonjako.

Tämän työn päätavoite oli selvittää kuinka tiedostonjaon mahdollistava mobiilivertaisverkkosovellus voitaisiin toteuttaa käyttäen Session Initiation Protocol (SIP) protokollaa ohjelman signalointiprotokollana. Idean toimivuutta testattiin tekemällä mittauksia signalointiviestien koosta, siirtoviiveistä ja puhelinverkon siirtokapasiteetista.

Tämä työ on jaettu kahteen osaan. Kirjallisuusosassa käymme läpi yleisen vertaisverkoista tehdyn tutkimuksen ja käsittelemme mobiiliverkkojen asettamia erityisvaatimuksia. Toisessa osassa implementoimme vertaisverkkotiedostonjako-ohjelman NokiaSeries 60 -alustalle ja mittaamme tämän ohjelman suorituskykyä.

Tutkimuksen päälöydökset ovat seuraavat: Nykyiset mobiiliverkot ja kännykät ovat valmiita vertaisverkko-ohjelmistoille. Luodun ohjelmiston suorituskyky on käyttäjännäkökulmasta enemmän kuin riittävä. Ohjelman käytössä ei ole huomattavia viiveitä, ja tiedostojen latausnopeudet ovat riittäviä muutaman megatavun tiedostokokoon asti.

Avainsanat: mobiilit vertaisverkot, tiedostonjako, session initiation protocol, Symbian


Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.

Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 27.01.2006 13:30.
URI: http://www.netlab.tkk.fi/julkaisut/tyot/diplomityot/1086/index.shtml
[ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Julkaisut ]