TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus

Tenttikysymyksiä

Exam questions

Tenttiin tulee todennäköisesti viisi kysymystä, joista saa vastata enintään neljään. Kysymykset kootaan muun muassa tämän sivun kysymyslistan pohjalta joko sellaisenaan tai hieman mukaillen.

Puhelinverkon osat, arkkitehtuuri ja keskukset

Phone networks, their architecture and numbering

 1. Mitä puhelinverkon fyysisiä osia puhelu voi kohdata matkalla analogiselta tilaajalta ulkomaan keskukseen. What physical parts/components of the network may be encountered by a call from an analogue extension to an international exchange.
 2. Kuvaa ITU-T:n käyttämä puhelinverkon referenssiyhteys. Mikä merkitys määrittelyllä on? Describe the hypothetical telephone network reference connection defined by the ITU-T. What is the significance of the definition?
 3. Jaa televerkko neljään kerrokseen ja luettele eri kerrosten kannalta keskeisiä teknisiä ja liiketoiminnallisia kysymyksiä. Divide the telecom network into 4 layers and enumerate essential technical and business issues on each of the layers.
 4. Jaa televerkko rooleihin ja osapuoliin. Kuvaa myös osapuolten suhteita. Divide the telecom network into roles and stakeholders. Describe the relationships between the parties (=roles).
 5. Kuvaa televerkon topologiaa. Mitkä seikat vaikuttavat topologian suunnitteluun? Describe the topology of a telecom network. What are the factors that influence the design of the topology for a particular network?
 6. Kuvaa puhelinverkon keskittimen toimintaperiaate. Describe the principle of a concentrator in a telecommunication network.
 7. Luettele puhelinkeskuksen päätoiminnot. Mitä keskustyyppejä löytyy? Enumerate the main functions of a telephone exchange. List also the different types of exchanges.
 8. Luettele älyverkon komponentit. Kuvaa keskuksen suhdetta sitä ohjaavaan palvelutason komponenttiin. List the principal components of the Intelligent Network. Describe the relationship of an exchange to the controlling component on the service level.
 9. Kuvaa puheliverkon numeroinnin periaatteet ja puhelinnumeroiden semantiikka. Describe the numbering principles and the semantics of the directory numbers in the telecom network.
 10. Kuvaa numeroanalyysin periaate puhelinkeskuksessa. Describe the principle of number analysis in a telephone exchange.
 11. Merkinannon tarkoitus ja toimintaperiaate televerkossa. Purpose and principle of signalling in a telecom network.
 12. Kuvaa puhelinkeskuksen perusrakenne. Luettele eri osien perustehtävät. Describe the basic structure of a telephone exchange. List the main functions of each of the components.
 13. Kuvaa tilaajien liitäntäperiaatteet lankapuhelinkeskuksiin. Describe the types of subcriber access in a wireline local exchange.
 14. Kuvaa puhelinkeskuksen kytkentäkenttien perusperiaatteet. Describe the pinciple properties of switching matrixes in telephone exchanges.
 15. Kuvaile keskuksen ohjausosan mahdollisia rakenteita. Kuvaa myös esimerkkirakenne (DX 200). Describe possible structures of the control part of a telephone exchange. Also, describe an example structure (DX 200).
 16. Kuvaa DX 200 järjestelmän varmennus- ja kunnossapitoperiaatteet. Describe replication and maintemance principles in DX 200.
 17. Kuvaile koti-internet käyttäjän liittymistä verkkoon ja liitännän ominaisuuksia. Describe the network connection of a residential Intenet user and its properties.

Liikkuvuuden hallinta

Mobility management

 1. Kuvaa liikkuvuuden vaikutusta televerkon numerointiin. Describe the impact of mobility to numbering in a telecom network.
 2. Laske karkeasti analyysipuun vaatima muistitila solmussa, jos verkon tilaajanumeroissa on 11 merkkiä, tilaajia on 10 miljoonaa, joista on tarkastelun kohteena olevassa solmussa 100 000 ja muiden solmujen tilaajien analyysisyvyydeksi riittää 6 merkkiä. Tee tarpeelliset oletukset. Calculate roughly the memory space required for the analysis tree in a network node when the number length is 11 digits, there are 10 million subscribers in the network, of which 100 000 are in our node and it is enough to analyse 6 first digits of all other directory numbers in the network. Make the necessary assumptions.
 3. Mikä on HLR:n rooli ja päätehtävät GSM-verkossa? Kuvaa myös päättyvän puhelun kulku signaalivuokaaviona GSM-verkossa. Describe the role and main functions of the HLR in a GSM network. Also give the message sequence chart for a succesful terminating call in GSM.
 4. Mitkä GSM-arkkitehtuurin piirteet (ja kuinka) auttavat pitämään tilaajien sijainti-informaation päivitysliikenteen määrää alhaalla. What aspects of the GSM architecture help to keep (and how) the location update traffic on a reasonable level in GSM.
 5. Kuvaa pakettien kaksisuuntainen välitys kiinteään Internetiin liitetyn työaseman ja liikkuvan IP aseman välillä Mobiili-IP –käytännön mukaan. Kuvaa myös käytäntöön ehdotettu reitityksen optimointimenettely. Describe the bidirectional message exchange between a wireline host and a mobile IP host in the Internet using the mobile-IP protocol. Also describe the proposed routing optimization.
 6. Kuvaa GPRS:llä laajennetun GSM-verkon kanavien ja aikavälien jakoa piiri- ja pakettiliikenteen kesken. Describe the allocation principles of trx:s and timeslots for packet and circuit traffic in a GPRS enchanced GSM network.
 7. Kuvaa liikkuvuuden hallinnan tilamalli GPRS:ssä. Kuvaa eri verkkoelementtien roolit GPRS:ssä liikkuvuuden hallinnan näkökulmasta. Describe the mobility state model in GPRS. Describe the roles of different network elements in GPRS from the point of view of mobility management.

Liikenneteoria

Teletraffic theory

Katso osviittaa liikenneteoriaa käsitelleistä laskuharjoitustehtävistä.

The exercises (teletraffic) should serve as good practice for the teletraffic questions


Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.

Kurssien ajantasainen tieto on MyCourses-palvelussa.

Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 15.12.2000 15:20.
URI: http://www.netlab.tkk.fi/opetus/s38118/s00/tenttikysymykset.shtml
[ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Opetus ]
?Kysy =>Anna palautetta!