TKK | Tietoverkkolaboratorio | Julkaisut

Nicklas Beijar: Distribution of Numbering Information in Interconnected Circuit and Packet Switched Networks


Työ PDF-muodossa. The work in PDF format.
Date: January 1, 2002
Pages: 105
Department: Department of Electrical and Communications Engineering
Professorship: S-38 Networking Technology
Supervisor:  Professor Raimo Kantola
Instructor:  M.Sc. Jose Miguel Costa Requena

Abstract of the Master's Thesis

Because of the introduction of Internet Protocol (IP) telephony and the increasing complexity of the telephony networks, the burden of managing routing information is growing. Number portability, which allows users to change operators, locations and services without changing their numbers, is now being required in many countries. An automatic approach of generating and distributing routing information is motivated.

This master’s thesis examines the issue of how a routing protocol can be used to distribute numbering information in an interconnected circuit and packet switched network. An architecture based on the Telephony Routing over IP (TRIP) protocol for distributing routing information is developed.

The first part introduces some of the theory and literature related to the subject. The principles of routing telephone calls on the circuit switched network and IP networks are presented. The TRIP protocol and ENUM (tElephone NUmbering Mapping) directory are major issues, since they form the base for the architecture. Number portability and its implementations are described.

In the second part, the solution is developed. The architecture is defined and some scenarios are presented. A new protocol named CTRIP (Circuit Telephony Routing Information Protocol) is developed as a counterpart to TRIP for the circuit switched network. The attributes and messages of CTRIP are defined. The TRIP protocol is extended with some new optional attributes. Further, the process of converting routing information between TRIP and CTRIP is defined. A new network element named numbering gateway is introduced. To some extent, the ENUM directory is integrated into the solution. Finally, some applications and scenarios based on the solution are discussed.
 
Keywords: routing, routing protocol, number portability, TRIP, CTRIP, ENUM, NP, VoIP

Nicklas Beijar: Numerointitietojen levitys yhdistetyissä piiri- ja pakettikytkentäisissä verkoissa

Diplomityön tiivistelmä

IP (Internet Protocol) -puheluiden yleistymisen ja puhelinverkkojen kasvavan monimutkaisuuden johdosta reititystietojen hallinta vaikeutuu. Numeron siirrettävyys, jonka avulla käyttäjät voivat vaihtaa operaattoria, paikkaa ja palveluja vaihtamatta puhelinnumeroaan, vaaditaan nyt pakollisena useissa maissa. Tarvitaan menetelmä, jolla luodaan ja levitetään reititystietoja automaattisesti.

Tämä diplomityö tutkii, miten reititysprotokollaa voidaan soveltaa reititystietojen levitykseen yhdistetyssä piiri- ja pakettikytkentäisessä verkossa. Työssä kehitetään TRIP (Telephony Routing over IP) -protokollaan perustuva arkkitehtuuri numerointitietojen levitykseen.

Työn ensimmäinen osa käsittelee aiheeseen liittyvää teoriaa ja kirjallisuutta. Tässä osassa esitetään pääperiaatteet, miten puhelut reititetään piirikytkentäisissä verkoissa ja IP-verkoissa. Erityisesti kuvataan TRIP-protokollaa ja ENUM (tElephone NUmbering Mapping) -hakemistoa, koska ne muodostavat arkkitehtuurin perustan. Tämän lisäksi käsitellään numeron siirrettävyyttä ja sen toteutuksia.

Toisessa osassa ratkaisu kehitetään. Arkkitehtuuri määritetään ja muutamia skenaarioita esitetään. Uusi CTRIP (Circuit Telephone Routing Information Protocol) -niminen protokolla kehitetään TRIP:in vastineeksi piirikytkentäiseen verkkoon. CTRIP:in attribuutit ja sanomat määritellään. TRIP-protokollaa laajennetaan lisäämällä uusia valinnaisia attribuutteja. Lisäksi määritellään reititystietojen muunnosprosessi TRIP:in ja CTRIP:in välillä. Uusi verkkoelementti, nimeltään numerointiyhdyskäytävä esitellään. ENUM-hakemisto liitetään ratkaisuun tietyissä määrin. Lopuksi käsitellään muutamia ratkaisuun perustuvia sovellutuksia ja skenaarioita.
 
Avainsanat: reititys, reititysprotokolla, numeron siirrettävyys, TRIP, CTRIP, ENUM, NP, VoIP


Tietoverkkolaboratorio on nyt osa Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitosta. Tällä sivulla oleva tieto voi olla vanhentunutta.

Tämän sivun sisällöstä vastaavat ja Webmaster.
Sivua on viimeksi päivitetty 11.09.2002 17:12.
URI: http://www.netlab.tkk.fi/julkaisut/tyot/diplomityot/897/index.shtml
[ TKK > Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto > Tietoverkkolaboratorio > Julkaisut ]