Internetin turvallisuus ja palomuurit

Jari Miikkulainen 40545W

1 Sisällysluettelo

1 Sisällysluettelo
2 Lyhenteet ja termit
3 Johdanto
4 Historiaa
5 Internet
6 Palomuurit
7 Palomuurien komponentit
7.1 Verkkopolitiikka
7.2 Kehittyneet autentikointimenetelmät
7.3 Pakettien suodatus
7.4 Sovellusyhdyskäytävät
8 Palomuuriarkkitehtuurit
8.1 Paketteja suodattava palomuuri (Packet Filtering Firewall)
8.2 Dual-homed Gateway -palomuuri
8.3 Screened Host -palomuuri
8.4 Screened Subnet -palomuuri
9 Yhteenveto
10 Kirjallisuusviitteet

2 Lyhenteet ja termit


3 Johdanto

Tämä kirjoitus käsittelee yleisesti Internetin turvallisuutta ja sen parantamismenetelmiä. Pääasiassa sisältö keskittyy kuitenkin yhteen turvallisuutta parantavaan ratkaisuun, palomuuriin. Palomuuri on menetelmä, joka jakaa verkkoja luotettaviin ja epäluotettaviin osiin. Esimerkiksi yrityksen sisäinen verkko on luotettava ja sen ulkopuolinen verkko (Internet) on epäluotettava.

Ihmisten välinen luottamus on edellytysehtona turvallisuudelle. Ihminen on lopulta kaikkein epäilyttävin osa turvallisuusjärjestelmässä. Työntekijä, joka on katala, huolimaton tai tietämätön yrityksen tietopolitiikasta, voi asettaa parhaimmankin turvallisuuden kyseenalaiseksi /3/.

Luvussa neljä annetaan pieni katsaus turvallisuuden historiaan, jolla on ollut vaikutusta palomuureihin. Luku viisi käsittelee Internetiä, ja luku kuusi on yleistä asiaa palomuureista. Luvussa seitsämän keskitytään kaikkien palomuurien yleisiin osiin ja luku kahdeksan sisältää palomuuriratkaisuja esimerkkien valossa.

Luvussa kahdeksan palomuuriarkkitehtuurien nimet on jätetty suomentamatta, koska sopivia ja kuvaavia vastesanoja oli vaikea löytää. Suomenkielistä lähdemateriaalia oli niukasti saatavilla.

4 Historiaa

Monet yritykset eivät vielä tiedosta turvallisuusriskejään. Hakkereiden yrityksiä ja onnistumisia ei välttämättä edes huomata. Esimerkiksi DISA suoritti hyökkäyksiä koeluontoisesti 9000:een DoD:n tietokonesysteemiin ja onnistumisprosentti oli 88. Kohdeorganisaatioista alle 20 % jäljitti tunkeutumiset ja vain viisi prosenttia näistä organisaatioista oikeastaan reagoivat niihin /2/.

Vuonna 1985 Yhdysvaltojen hallitus julkaisi ensimmäisen osan tietokoneen turvallisuuskriteereistä, jotka tietokoneammattilaiset voisivat ymmärtää ja rakentaa systeemeihin. Julkaisu on nimeltään Trusted Computer Security Evaluation Criteria (Orange Book) ja se sisältää luokituksen erilaisiin turvallisuusluokkiin D…A1. D vastaa systeemiä, jossa ei ole lainkaan turvallisuutta ja A1-luokka pitää sisällään jo täsmälliset menetelmät turvallisuuden määrittelyyn.

NCSA, riippumaton turvallisuusjärjestö, on yrittänyt tuoda jonkilaista selkoa markkinointifirmojen aikaansaamaan turvallisuushehkutukseen. Se perusti kesäkuussa 1995 yhdistyksen nimeltä Firewall Product Developers' Consortium (FWPD), joka muodostuu palomuuri-tuotteiden päävalmistajista. FWPD:n tarkoituksena oli tutkia tavallisia palomuureihin liittyviä asioita, kuten asiakkaiden koulutusta, standardointia, tuotteiden testausta ja luokittelua sekä tutkimusta, koska yhtenäisiä määrittelyjä ei aikaisemmin ollut. FWPD on rakenteeltaan samanlainen, kuin AVPD jonka NCSA perusti vuonna 1991. AVPD on esimerkiksi määritellyt yleiset nimitykset erilaisille viruksille.

Tarve uusille ja luotettaville turvallisuutta parantaville tuotteille on valtava. Computer Emergency Response Team (CERT) on raportoinut, että tietojen väärinkäytösten määrä vuosina 1990-1994 lisääntyi 130:sta 2300:aan /1/. Systemaattista ja automatisoitua uusien yhteyksien penkomista on harjoittanut harrastajahakkereiden lisäksi myös eri maiden hallitukset ja yritykset /1/.

5 Internet

Yhä useampi organisaatio liittää oman verkkonsa osaksi Internetiä päästäkseen käsiksi avautuviin markkinoihin sekä suuriin tietomääriin. Internetiin kytkeytymisestä voi olla myös haittaa jos tietoturva-asioihin ei kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Kaikki Internetin käyttäjät eivät valitettavasti ole luotettavia, vaan pyrkivät keinolla millä hyvänsä saamaan käsiinsä tietoa, joka ei heille kuulu. Jos Internetiin liittyvä yritys ei ole tarpeeksi hyvin varautunut se voi asettaa itsensä ja toimintansa vaaraan aktiivisten väärinkäyttäjien edessä.

Internetin jatkuvasti laajentuessa, myös turvallisuusriskit kasvavat. Yritysverkkoja liitetään toisiinsa Internetin välityksellä ja tällöin tulevat yrityksien tietovarastot sekä tiedonsiirto haavoittuvaisiksi. Tietovirtoja salakuunnellaan, yhteyksiä huijataan IP-osoitteita väärentämällä. Turvallisuuden toteuttaminen Internetissä on vaikeaa, koska pitäisi tietää, voivatko käyttäjät, tietokoneet, palvelut ja eri verkot luottaa toisiinsa.

6 Palomuurit

Palomuuri on kokoelma järjestelmiä, reitittimiä sekä politiikkaa, jotka on sijoitettu verkon pääyhteyteen ulkomaailmaan. Se pakottaa kaikki verkkoyhteydet läpäisemään yhdyskäytävän, jossa ne tutkitaan ja arvioidaan. Palomuuri mahdollistaa tarkemman autentikointimenetelmän yksinkertaisen salasanan tilalle. Sen avulla voidaan rajoittaa pääsyä valikoituihin järjestelmiin tai estää tiettyjä TCP/IP-palveluja. Hyvin konfiguroitu palomuuri voi toimia organisaation "PR-koneena" ja antaa siten paremman kuvan organisaatiosta muille Internetin käyttäjille /3/.

Palomuurisysteemi voi olla reititin, PC tai yksi tai useampi isäntäkone (host) koottuna tietyllä tavalla rajapinnaksi verkon eri osien välille. Se sijoitetaan yleensä yrityksen ainoaan Internet-yhdyskäytävään, mutta voidaan myös sijoittaaa suojelemaan jotain pienempää osaverkkoa tai -kokonaisuuta. Palomuuri estää ei-toivotut ja mahdollisesti vahingolliset tunkeutumiset verkkoon. Se ei takaa 100 %:n suojaa, mutta sen avulla voidaan kuitenkin parantaa turvallisuutta merkittävästi. Lähtökohtana pitää olla tarkka suunnitelma, joka määrittelee miksi palomuuria tarvitaan ja miten sitä käytetään. Väärin rakennettu ja ylläpidetty palomuuri voi aiheuttaa enemmän harmia kuin hyötyä, koska tällöin turvallisuudentunne voi olla virheellinen.

7 Palomuurien komponentit

Palomuurin voi rakentaa usealla tavalla, mutta kaikkiin kuuluu pääpiirteissään seuraavat komponentit /3/: Verkkopolitiikka (network policy), kehittyneet autentikointimenetelmät (advanced authentication mechanisms), pakettien suodatus (packet filtering), sovellusyhdyskäytävät (application gateways). Komponentteja on tarkemmin esitelty seuraavissa kappaleissa.

7.1 Verkkopolitiikka

Verkkopolitiikka voidaan jakaa kahteen eri tasoon, jotka vaikuttavat palomuurien suunnitteluun, installointiin ja käyttöön. Korkeamman tason politiikka määrittelee verkkoon pääsyn (Service Access Policy /3/) eli mitkä palvelut on sallittu tai kokonaan kielletty rajoitetusta verkon osasta. Se määrittelee myös, kuinka näitä palveluita käytetään sekä olosuhteet ja mahdolliset poikkeustapaukset politiikassa. Alemman tason politiikka (Firewall Design Policy /3/) määrittelee, kuinka palomuuri toimii rajoittaessaan pääsyä ja suodattaessaan palveluita, jotka oli määritelty ylemmällä tasolla.

Palomuuri voi toimia monella eri tavalla, mutta yleensä se estää kokonaan pääsyn Internetistä yritykseen, mutta sallii pääsy toiseen suuntaan. Toinen tyypillinen mahdollisuus on sallia rajoitettu pääsy Internetistä yritykseen, mutta vain tiettyihin järjestelmiin, kuten tietokanta- tai sähköpostipalvelimeen.

NIST:n suositusten mukaan organisaation tulisi kehitellä politiikka, joka määrää selvästi käytettävät palvelut ja kuinka niitä käytetään, kun suunnitellaan palomuuria.

Palomuurin toimintatapa on yleensä toinen seuraavista:

Verkkopolitiikka on palomuurikomponenteista tärkein ja seuraavaksi esitetyt komponentit ovatkin sen toteuttavat osat.

7.2 Kehittyneet autentikointimenetelmät

Käyttäjät tunnistetaan yleensä tunnuksesta ja siihen liittyvästä salasanasta, jonka tulisi olla sellainen merkkiyhdistelmä, joka on vaikeasti arvattavissa. Tällainen staattinen salasana ei kuitenkaan usein ole riittävä, koska tunkeilijat voivat tarkkailla Internet-liikennettä ja poimia sen esiin. Kehittyneemmät tunnistusmenetelmät, kuten älykortit tai ohjelmistopohjaiset mekanismit (esim. PGP, SSH) on suunniteltu poistamaan perinteisen salasanan heikkouksia. Yhteistä kehittyneemmille järjestelmille on se, että vaikka käytetty salasana saataisiinkin selville, ei sitä pystytä käyttämään uudelleen. Yleinen käytetty menetelmä on yhden kerran salasana (one-time password), jolloin yhtä salasanaa käytetään vain yhdellä sisäänkirjautumiskerralla.

Koska palomuuri usein sijoitetaan Internetin yhdyskäytävään kontrolloimaan pääsyä yritysverkkoon, on loogista sijoittaa autentikointiohjelmisto tai -laitteisto siihen. Näin saadaan toiminto keskittettyä yhteen paikkaan.

7.3 Pakettien suodatus

IP-pakettien suodattaminen toteutetaan usein suodatukseen suunnitelluilla reitittimillä, jotka voivat suodattaa paketteja seuraavien arvojen perusteella:

Suodatusta voidaan käyttää estämään yhteydet tietyistä osoitteista tai tiettyihin osoitteisiin sekä tietyistä verkkoporteista tiettyihin portteihin. Kun estetään joidenkin porttien käyttö, on mahdollista estää ei-haluttujen palvelujen käyttö. Voidaan sallia esimerkiksi vain SMTP-palvelu sähköpostia varten. Voidaan myös tehdä edellisten rajoitusten eri kombinaatioita, jolloin saadaan aikaiseksi varsin skaalautuva järjestelmä. Esimerkiksi yhteen IP-osoitteeseen voidaan sallia vain SMTP-palvelu ja johonkin toiseen vain FTP- ja Telnet-palvelut. Oheisessa taulukossa (Taulukko 1) on esimerkkitapaus reitittimen konfiguraatiosta /3/.
Type
Source Addr
Dest Addr
Source Port
Dest Port
Action
Tcp
*
123.4.5.6
>1023
23
Permit
Tcp
*
123.4.5.7
>1023
25
Permit
Tcp
*
123.4.5.8
>1023
25
Permit
Tcp
129.6.48.254
123.4.5.9
>1023
119
Permit
Udp
*
123.4.*.*
>1023
123
Permit
*
*
*
*
*
Deny

Taulukko 1, Esimerkki reitittimen konfiguroinnista.

Esimerkkitapauksen osoitteisiin 123.4.*.* on liikennöinti sallittu seuraavasti: Telnet yhteydet on sallittu vain osoitteeseen 123.4.5.6, joka voi olla Telnet-sovelluspalvelin. SMTP yhteydet on sallittu vain osoitteisiin 123.4.5.7 ja 123.4.5.8 jotka voivat olla kaksi sähköpostipalvelinta. NNTP on sallittu vain osoitteesta 129.6.48.254 vain osoitteeseen 123.4.5.9. NTP on sallittu kaikkiin osoitteisiin. Kaikki muut palvelut ja paketit on estetty.

Seuraavassa kuvassa (Kuva 1) /3/ on esitetty pakettien suodatus reitittimen avulla.


Kuva 1, pakettien suodatus reitittimellä.

Pakettien suodatusmenetelmällä on myös huonoja puolia. Reitittimen konfiguroiminen voi olla joskus hyvin monimutkaista. Muita testausmenetelmiä kuin kokeileminen ei reitityssääntöjen oikeellisuuden tarkistamiseen ole. Kaikki reitittimet eivät tue login-toimintoa, joten jos vaarallinen paketti pääsee läpi, ei sitä voida jäljittää ennen kuin murtautuminen on tapahtunut. Usein joudutaan tekemään suodatussääntöihin poikkeuksia, jolloin konfigurointi on entistä monimutkaisempaa ja vaikeampaa hallita.

7.4 Sovellusyhdyskäytävät

Usein palomuurit tarvitsevat ohjelmistosovelluksen suodattamaan yhteyksiä palveluihin, kuten Telnet ja FTP. Näitä sovelluksia kutsutaan proxy-palvelimiksi, ja tietokone, jossa proxy toimii, kutsutaan sovellusyhdyskäytäväksi. Sovellusyhdyskäytävän avulla voidaan poistaa joitakin paketteja suodattavan reitittimen ongelmia.

Turvallisuutta saadaan parannettua, kun yhdistetään reitittimet ja proxypalvelin. Käyttäjä joutuu ottamaan ensin yhteyden proxyyn ja vasta sitä kautta vastapään koneeseen.

Seuraavassa kuvassa (kuva 2) /3/ on esitetty proxy-palvelimen käyttö. Proxy-palvelimessa toimii käytettävien sovelluksien proxy-versiot, jotka ovat yksinkertaistettuja versioita varsinaisista sovelluksista. Versiot eivät tue kaikkia toimintoja, jolloin niiden hallitseminen yksinkertaistuu /7/. Toinen hyöty proxy-palvelimen käytöstä on, että protokollaa voidaan suodattaa. FTP-yhteyttä voidaan esimerkiksi suodattaa siten, että put-komento estetään, jos halutaan, että ulkopuolinen käyttäjä ei voi kirjoittaa.


Kuva 2, sovellusyhdyskäytävän käyttö.

Sovellusyhdyskäytävän avulla voidaan kätevästi piilottaa tietoa. Esimerkiksi sisäisen järjestelmän tietoja ei tarvitse antaa ulospäin DNS-palvelulla, koska yhdyskäytävä voi olla ainoa ulospäin näkyvä kone.

8 Palomuuriarkkitehtuurit

Seuraavissa kappaleissa on esitetty erilaisia palomuuriarkkitehtuureja. Toteutukset eroavat toisistaan huomattavasti, mutta riippuu aina tapauksesta ja organisaation tarpeista, mikä ratkaisu on paras. Jos organisaation toiminta on huippusalaista, sen verkkoa ei pitäisi ollenkaan yhdistää epäluotettavaan verkkoon, ja kun yhteyttä ulkomaailmaan ei ole, ei myöskään palomuuria tarvita.

8.1 Paketteja suodattava palomuuri (Packet Filtering Firewall)

Paketteja suodattava palomuuuri on yleisin ja yksinkertaisin toteuttaa, jos kyseessä on pieni ja yksinkertainen organisaatio. Ratkaisulla on kuitenkin huonoja puolia, kuten kappaleessa 7.3 kerrottiin. Palomuurin rakenne on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 3) /3/.


Kuva 3, palomuuri toteutettuna paketteja suodattavan reitittimen avulla.

8.2 Dual-homed Gateway -palomuuri

Dual-homed Gateway on parempi vaihtoehto paketteja suodattavalle palomuurille. Se on järjestelmä, jolla on kaksi tai useampi verkkoliityntää, jotka kaikki on kytketty eri verkkoihin. Järjestelmä sijoitetaan sisäisen ja ulkoisen verkon väliin. Se estää oletusarvoisesti kaiken liikenteen verkkojen välillä. Paketteja suodattava reititin voidaan lisäksi asentaa Internet-yhteyteen, jolloin turvallisuus parantuu.

Dual-homed Gateway on täydellinen este IP-liikenteelle Internetin ja suojattavan verkon välillä. Palvelut ja pääsy toteutetaan proxy-palvelimella yhdyskäytävässä. Palomuuri toteuttaa politiikkaa, joka estää kaikki palvelut, paitsi ne, joista on proxyversiot. Palomuuurilla on kyky erottaa liikennettä, joka liittyy Infopalvelimeen muusta liikenteestä sisäisestä verkosta ulkoiseen. Infopalvelin voidaan sijoittaa yhdyskäytävän ja reitittimen väliin, kuten on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 4) /3/.


Kuva 4, Dual-homed Gateway -palomuuri.

8.3 Screened Host -palomuuri

Kuten Dual-homed Gateway -palomuuri screened host -palomuuri yhdistää paketteja suodattavan reitittimen sekä sovellusyhdyskäytävän. Samoin on käytössä infopalvelin, johon voidaan ohjata haluttu liikenne. Sovellusyhdyskäytävällä on kuitenkin vain yksi liityntäpinta. Kaikki ulkoatuleva sekä ulosmenevä liikenne kulkee sen kautta. Reititin suodattaa liikennettä kuten edellä on kerrottu, ja yhdyskäytävä päästää läpi vain ne palvelut, joiden proxyversiot ovat olemassa (esimerkiksi Telnetin ja FTP:n versiot). Reititin päästää läpi liikennettä seuraavalla tavalla:


Screened host -palomuuri on hieman turvattomampi, koska "luotettava" liikenne pääsee joissakin tapauksissa sovellusyhdyskäytävän läheisyyteen ja ohi ilman estettä. "Luotettavat palvelut" voivat olla esimerkiksi palveluita, joilla ei ole proxyversioita ja ovat muuten jollain tavalla niin luotettavia, että ne on päätetty päästää läpi. Seuraavassa kuvassa (Kuva 5) /3/ on esitetty screened host -tyyppinen palomuuriratkaisu.


Kuva 5, screened host -tyyppinen palomuuriratkaisu.

8.4 Screened Subnet -palomuuri

Screened subnet -palomuuri on variaatio kahdesta edellisestä arkkitehtuurista. Sitä voidaan käyttää, kun halutaan sijoittaa kaikki palomuurin osat omiksi kokonaisuuksiksi. Palomuurin hyvä puoli on, että jokaiselle osalle voidaan antaa vain yksinkertainen erityinen tehtävä, joista yhdessä voi kuitenkin muodostua hyvinkin monimutkainen järjestelmä.

Kuten seuraavassa kuvassa (Kuva 6) /3/ esitetään, screened subnet -palomuuri muodostuu kahdesta suodattavasta reitittimestä, joilla saadaan aikaiseksi palomuurin sisäinen verkko (screened subnet). Tässä osaverkossa on sovellusyhdyskäytävä, mutta voi olla myös joitakin muita palvelimia, jotka vaativat tarkoin kontrolloidun pääsyn. Internet-rajapinnan reititin toimii kuten aikaisemmissa arkkitehtuureissa, ja sisäinen reititin suodattaa sisältäpäin tulevaa ja sisällepäin menevää liikennettä seuraavien sääntöjen mukaisesti:Kuva 6, screened subnet -palomuuri.

9 Yhteenveto

Turvallisuusongelmat tulevat esiin, kun organisaatioilla, jotka liitetään verkkoon, ei ole yhteistä luottamusta. Joitakin tekniikoita on kehitetty takaamaan tietoturvallisuutta tiedonsiirrossa Internetin välityksellä. Voidaan käyttää erilaisia kryptaus-, autentikointi- ja suodatusmenetelmiä. Ennen kuin organisaatio voi valita käytettävät mekanismit, tulee sen laatia tietopolitiikka.

Palomuuria käytetään kontrolloimaan tiedonsiirtoa eri verkkojen välillä. Organisaatio asettaa sen jokaiseen ulkoiseen yhdyskäytävään suojaamaan verkkoa luvattomalta liikenteeltä. Palomuurin toteutustapa riippuu monesta tekijästä, kuten tietopolitiikasta tai ulkoisien yhteyksien määrästä. Jos yhteyksiä on useita, tulee kaikkien palomuurien toteuttaa yhtenäistä politiikkaa, koska hakkerit löytävät ajan myötä vähitenvartioidun sisäänpääsyn. Lähes kaikissa palomuureissa on jonkinlainen suodattava reititin sekä sen apuna linnoitettu tietokone (bastion host). Palomuuri voi käyttää myös osaverkkoa erottamaan ulkoisen liikenteen organisaation tuotantoverkosta.

Palomuureja on joskus kutsuttu yritysverkkojen kondomeiksi. Ne tarjoavat osallistujille digitaalisen suojan pakettitason yhdynnässä nopeasti kasvavan ja kaupallistuneen Internetin kanssa. Kuten kondomeista, monet ovat kuulleet palomuureista, ja jotkut jopa käyttävät niitä. Kuitenkin turvallisuusonnettomuuksien lisääntyminen Internetin vuoksi vahvasti osoittaa, että liian harvat käyttävät niitä oikein /1/.

10 Kirjallisuusviitteet

/1/ Byte Magazine, October 1995, "Internet Firewalls".

/2/ Washington Technology, January 1995.

/3/ NIST (National Institute of Standards and Technology) Special Publication 800-10, "Keeping Your Site Comfortably Secure: An Introduction to Internet Firewalls. Ladattavissa seuraavasta www-osoitteesta: http://burgau.inesc.pt/docs/security/firewall/800-10.abstract.html

/4/ Douglas E. Comer, Internetworking With TCP/IP, Volume1: Principles, protocols, and architecture, third edition.

/5/ ftp://ftp.tis.com/pub/firewalls/

/6/ http://www.ncsa.com/

/7/ Byte magazine, April 1995, "Build a Firewall"

/8/ Kari Saarelainen, Lähiverkkojen tekniikka, 2. painos.