Search Results

  1. R. Susitaival, Optisen pakettimultiplekserin suorituskykyanalyysi, special assignment (in Finnish), Networking Laboratory, 2000 (pdf)(bib)
    Abstract: Täysoptisen pakettiverkon yksi komponentti on optinen pakettimultiplekseri. Puskurointi optisessa multiplekserissa voidaan toteuttaa viivelinjoja käyttämällä. Työn tarkoituksena on analysoida tälläisen puskurin suorituskykyä erilaisin matemaattisin mallein ja parametrein. Työssä on keskitytty pakettien menetyssuhteeseen suorituskyvyn mittaajana. Menetyssuhteen analyyttiselle laskemiselle on toteutettu Mathematica-paketti. Toisena työvälineenä on Jaakko Tiasen erikoistyössään toteuttama simulaattori. Viivelinjojen pituuksien ja määrän, eli konfiguraation suunnittelulla ja mitoituksella, voidaan saavuttaa huomattavaa etua menetyssuhteessa. Tutkitaan, minkälainen konfiguraatio on optimaalinen. Kun viivelinjat ovat jaksollisia eli pituudet kasvavat tasaisesti, esimerkiksi pituudet 1, 2, 3 ja 4 tai 1, 3, 5 ja 7 aikayksikköä, voidaan puskuri mallintaa FIFO-puskurina ja menetyssuhde on sama kuin puskurin, jossa on sama määrä odotuspaikkoja kuin on tämän mallin viivelinjojen määrä. Tällöin ei kuitenkaan saavuteta pientä menetyssuhdetta. Pienen menetyssuhteen saavuttamiseksi ei olla löydetty suoraviivaista ratkaisua. Kuitenkin konfiguraatio,jonka viivelinjat on valittu satunnaisesti, ja siinä on mukana sekä lyhyitä että pitkiä viivelinjoja, antaa melko varmasti pienen menetyssuhteen. Vastaavasti eräillä muilla algoritmeillä valitut konfiguraatiot ovat hyviä. Kun viivelinjojen määrä ja maksimipituus on kiinnitetty, menetyssuhteen ero huonon, FIFO-puskurin tapaan mallinnettavan konfiguraation ja parhaan mahdollisen konfiguraation välillä 1000\% luokkaa. Toisaalta erot parhaassa päässä ovat melko pienet. Lisäksi on pohdittu analyyttisen laskennan ja simulaation eroja. Analyyttinen ratkaisu osoittautuu hyväksi pienillä parametreilla, koska nopeasti saadaaan tarkkoja tuloksia. Simulaatio on taas parempi menetelmä, kun viivelinjojen maksimipituus kasvaa yli 10 aikayksikköä.